tel.: 

603 527 309
605 258 351

fax: 251 811 585

e-mail:
tesarslavik@tiscali.cz
tesarslavik@seznam.cz

Ke Smíchovu 10/156 Praha 5 - Slivenec154 00